O škole

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

V rámci tohoto systému škola nabízí :

Logopedie

Logopedie je disciplínou zabývající se nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností.

V rámci vzdělávání je všeobecný rozvoj komunikačních dovedností náplní řečové výchovy, která je realizovaná během vyučování ve třídách. U žáků s rozsáhlejšími řečovými obtížemi je pak na pracovišti Ibsenova zabezpečována individuální logopedická péče školním speciálním pedagogem – logopedem, a to dle předem sestaveného harmonogramu a stanoveného plánu.

Logopedický plán vychází z vývojového stupně žáka a bere zřetel na jeho individuální možnosti. Zaměřuje se nejen na rozvoj všech složek komunikačních dovedností (obsahová, zvuková, gramatická a pragmatická), ale i všech oblastí s tím souvisejících (sluchové vnímání, zrakové vnímání, jemná motorika, myšlení). Tam, kde je třeba, využívá též různých forem alternativní komunikace. U žáků s těžkým postižením je logopedická intervence zaměřena na rozvoj předverbálních aktivit, zejména na rozvoj kvalitního příjmu potravy, poté na všeobecnou podporu komunikace s podporou alternativních forem, aby došlo k rozšíření komunikačních kompetencí žáka v situacích všedního dne.

V pracovně školního logopeda je k dispozici i výpočetní technika, která je upravena a vybavena pro specifické potřeby našich klientů. Logopedická péče není izolovaná, nýbrž probíhá ve spolupráci se školou a rodinou tak, aby byla zachována souvislost s podporou v dalších oblastech.

Arteterapie

Výtvarná tvořivost je pro člověka přirozená. Každý člověk, ať nadaný či postižený, je schopen vytvářet smysluplná výtvarná díla.

Při arteterapii je kladen důraz na rozvoj individuální tvořivosti. Podstatná je také stimulace tvořivé atmosféry uvnitř skupiny, navazování na relaxaci, na spojení výtvarného projevu s hudbou, tancem, literaturou a jinými druhy umění. Proces tvorby je zde vždy důležitější než její výsledek. Tím je posilováno spontánní vyjádření, psychické uvolnění a radost z vytváření něčeho nového.

Výtvarné práce se při této terapii nerozlišují na dobré či špatné - všechny jsou záznamem individuálního prožitku jednotlivého dítěte.

Hodina arteterapie na naší škole většinou začíná relaxací s hudbou nebo poslechem motivační pohádky. Někdy může být jako motivace vhodný také tanec, pohybové vyjádření dané problematiky, nebo smyslové, většinou haptické prožití materiálu, se kterým budeme pracovat. Arteterapie tak má návaznost na smyslovou, hudební a literární výchovu.

Po tomto prožitku teprve začínáme se samostatnou výtvarnou prací, často doplněnou relaxační hudbou. Osvědčuje se nám používat delší dobu jednu výtvarnou techniku. Zdá se, že jejich časté střídání někdy brání uvolnění tvořivosti. Žáci se zaměří na techniku, a tím uniká spontánnost ve výtvarném projevu.

Muzikoterapie

Připadá mi, že hudba je ve vzduchu, všude kolem nás, svět je jí plný a ty si bereš tolik, kolik potřebuješ. Edvard Elgar

Muzikoterapie je specifická terapeutická a současně léčebně-výchovná metoda založená na působení hudby a jejích prvků. Tato terapie využívá převážně neverbální komunikaci.

Muzikoterapie je zaměřena na spontánní prožitek, na nějž plynule navazuje terapeutický proces. Muzikoterapeut vystupuje především jako prostředník, který klienta doprovází, podporuje, nabízí možnosti. Nezbytnou součástí práce je vzájemná důvěra a kontakt, otevřenost a poskytnutí pocitu bezpečí.

Při práci s našimi žáky používáme aktivní i receptivní formu skupinové muzikoterapie a terapii individuální. Kombinujeme využití Orffova instrumentáře, dechových, drnkacích a bicích nástrojů, pomůcek vyrobených za účasti žáků, hry na tělo, zpěvu a tance.

Jednotlivé lekce dle potřeb žáků tématicky zaměřujeme například na zvýšení koncentrace pozornosti, na rozvoj jemné i hrubé motoriky, na zapojení méně využívaných částí těla či na rozvoj sluchové analýzy. Námi vedená muzikoterapeutická sezení přispívají k rozvoji sociální a emocionální inteligence. Žáci zde zažívají úspěch vlastní i prožitý skupinou, čímž se spontánně učí vzájemné toleranci a spolupráci. Podporujeme vzájemné kontakty a sdílení emočních prožitků. Na závěr lekce zařazujeme relaxaci, která vede k uvolnění napětí a celkovému zklidnění. Podstatná je pro nás oboustranná komunikace a přirozený lidský kontakt.

Canisterapie

Ergoterapie

Hiporehabilitace

Bazální stimulace a metoda snoezelen

Rehabilitace v bazénu a vířivka

Handle přístup

K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.