Základní škola speciální

Na pracovišti Barvičova jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením v rozsahu 1. - 5. ročníku povinné školní docházky. Základní školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávající se jednak dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu „Barevná škola“ a také dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální díl I., díl II. V případě potřeby je žák vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z daného školního vzdělávacího programu.

Ve Střelicích je v provozu jedna třída základní školy speciální. Žáci jsou zároveň uživateli sociálních služeb (Domov pro osoby se zdravotním postižením či Týdenní stacionář) Zámečku Střelice, přísp. organizace. Výuka probíhá ve skupinkách po dvou až pěti žácích, s individuálním přístupem a podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22934/2008-61. Na doporučení SPC mají všichni žáci sníženou časovou dotaci výuky.

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK na ulici Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází jedna třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází 2 třídy základní školy speciální pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální formou podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008 - 61. Žáci, kterým je to doporučeno, se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61 nebo dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z uvedeného školního vzdělávacího programu.