Kyjevská MŠS

V Dětském rehabilitačním centru Medvídek – Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází 4 třídy mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vycházejícího ze specifických potřeb dětí ,, Dotýkej se, ať pochopíš“.

Výuka probíhá individuální i skupinovou formou, podle zaměření činností s ohledem na míru postižení dětí. Pracujeme ve třídách věkově smíšených. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvoj v oblasti komunikace, poznávacích schopností, estetického vnímání, rozvoje hrubé a jemné motoriky a sebeobslužných dovedností. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti.

Předměty speciálně pedagogické péče jsou v rámci mateřské školy speciální naplňovány systémem ucelené rehabilitace, která zahrnuje bazální stimulaci, prvky muzikoterapie, canisterapii, alternativní a augmentativní komunikaci, HANDLE přístup a pobyt ve snoezelenu. Samozřejmostí je spolupráce se zdravotnickým personálem centra Medvídek.

Mateřská škola pro děti pořádá různé akce a výlety v průběhu celého školního roku. Mezi ty pravidelné patří Mikulášská nadílka a Vánoční besídka, karneval, veletrh ,,ProDítě“, akce u příležitosti pálení čarodějnic a oslava Dne dětí. Každý rok jezdíme na výlet za zvířátky (obora Holedná, Jižanský dvorek v Brně nebo ZOO)

 

Vedoucí pracovnice: Mgr. Hana Faltinová