Otnice ZŠS

V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází 2 třídy základní školy speciální pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální formou podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008 - 61. Žáci, kterým je to doporučeno, se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Výuka probíhá v plně vybavených učebnách, využíváme tělocvičnu, míčkový bazén, snoezelen i přilehlé prostory domova (bazén, atrium, dětské hřiště). V rámci ucelené rehabilitace se žáci účastní canisterapie, muzikoterapie, míčkování, využíváme také koncept bazální stimulace, HANDLE aktivity a další podpůrné pedagogické metody. Žáci mají možnost pracovat na interaktivní tabuli a s tabletem. Mimo rámec výuky s dětmi pracuje speciální pedagog, který se individuálně zabývá podpůrnými terapiemi. Úzce spolupracujeme také s fyzioterapeutkami a zdravotními sestrami. Během školního roku pořádáme celou řadu akcí - kulturních i sportovních. Dlouhodobě spolupracujeme také s několika partnerskými školami a institucemi. Při veškeré činnosti klademe důraz na individuální přístup, který je u dětí, jejichž postižení je umocněno citovou deprivací, zcela nezbytný a snažíme se žáky vést tak, aby dosáhli nejvyšší možné míry samostatnosti.

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

Kontakt: vedoucí pracovnice Mgr. Mária Papcunová