Střelice ZŠS

Ve Střelicích je v provozu jedna třída základní školy speciální. Žáci jsou zároveň uživateli sociálních služeb (Domov pro osoby se zdravotním postižením či Týdenní stacionář) Zámečku Střelice, přísp. organizace. Výuka probíhá ve skupinkách po dvou až pěti žácích, s individuálním přístupem a podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22934/2008-61. Na doporučení SPC mají všichni žáci sníženou časovou dotaci výuky.

Vzhledem k míře postižení žáků (převážně těžké až hluboké mentální postižení, kombinované postižení, autismus) jsou pravidelnou součástí výuky alternativní techniky či podpůrné terapie - AAK, VOKS, podpora pohybového vývoje a polohování, masáže a míčkování, prvky orofaciální stimulace, stimulace ve snoezelenu, canisterapie, blok muzikoterapie. Pracujeme s konceptem Bazální stimulace a HANDLE přístupem k podpoře neurovývoje.   

Při výuce využíváme kromě prostoru třídy také tělocvičnu, prostředí snoezelenu i venkovní areál se zahradou, hřištěm a přilehlým lesem.  

Žáci se účastní v rámci aktivit Zámečku některých společenských či sportovních akcí a rekreačních pobytů. Spolupracujeme s klíčovými pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří mají žáky celodenně ve své péči.

 

Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Kontakt: Mgr. Pavla Svobodová