Kyjevská ZŠS

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK na ulici Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází jedna třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

Centrum zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace,  pediatrie, speciální logopedické a psychologické péče. Rovněž také psychologické poradenství a psychoterapii pro rodiče dětí. Do DRC je začleněno Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny.

Výuka probíhá ve třídě, vybavené speciálními pomůckami, využíváme Snoezelen, balonkový bazén, žáci mohou pracovat s interaktivní  tabulí a tabletem.  Součástí výuky jsou podpůrné terapie : canisterapie – kde máme k dispozici dva pejsky – na polohování a aktivity, muzikoterapie, pracujeme s konceptem bazální stimulace. Do výuky jsou začleněny i HANDLE aktivity a dle potřeby další podpůrné terapie – metoda Snoezelen, VOKS. V rámci podpory pohybového vývoje spolupracujeme s fyzioterapeutkami. Při práci s žáky je kladen důraz na individuální přístup a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti.  Základní škola ve spolupráci s mateřskou školou pořádá pro žáky a děti různé akce a výlety v průběhu celého školního roku. Mezi ty pravidelné patří Mikulášská nadílka a Vánoční besídka, karneval, akce u příležitosti „pálení čarodějnic“, oslava Dne dětí. Jezdíme za zvířátky do Jižanského dvorku v Brně, obory Holedná, do ZOO. Divadelní soubor DOMINO k nám přijíždí několikrát do roka zahrát interaktivní představení.

Kontakt: Mgr.Hana Faltínová