Praktická škola

V rámci praktické školy vzděláváme v oborech:

Praktické školy jednoleté - kód 78-62-C/01

Praktické školy dvouleté - kód 78-62-C/02

Cílem školních vzdělávacích programů pro praktickou školu jednoletou a dvouletou je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, posílení sociální integrace, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností především  v každodenním životě, ale i  v různých profesních oblastech. Je především kladen důraz na individuální potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků. Především se snažíme o vypěstování kladného vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Pro žáky s PAS podle potřeby strukturalizujeme a vizualizujeme čas, v rámci pracovních aktivit pro nácvik algoritmů činností používáme procesní schémata.

V individuální práci se žáky využíváme všech možností systému ucelené rehabilitace, které naše škola nabízí.

Mimo to se zúčastňujeme kroužku keramiky v rámci BCVČ  LESNÁ,  výtvarných dílen s různou tématikou, divadelních představení, školních oslav Dne dětí, Valentýna, školní vánoční besídky, přírodovědných vycházek do blízkého okolí, vernisáží prací našich žáků, relaxace a rehabilitace ve vířivém bazénu.

Již řadu let spolupracujeme s "AGAPO", které zajišťuje pro naše žáky individuální práci v běžném pracovním prostředí prostřednictvím tranzitního programu „Ze školy do práce„. Praxe probíhají na různých pracovištích. Žáky doprovázejí pracovní konzultanti, kteří jsou pro naše žáky oporou v komunikaci s kolegy na pracovišti.

V průběhu roku navštěvujeme plavecký bazén TJ Tesla, žáci se podílejí na organizaci sportovních aktivit pro školu, zúčastňujeme se i víkendových atletických soutěží.

Aktivně provozujeme canisterapii, hiporehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii. Žáci se podílejí na ekoaktivitách školy.

Při všech činnostech klademe důraz na kamarádství, toleranci, samostatnost a chuť pomáhat slabším.

Studium v Praktických školách je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické. Mnozí absolventi našli uplatnění v životě – pracují v chráněných dílnách (Růžový sad) nebo pomáhají ve firmách.

Jednotlivá specifika školní vzdělávací programů praktických škol jsou vymezena takto:

ŠVP pro praktickou školu dvouletou je vypracován podle RVP pro praktickou školu dvouletou. Do praktické školy jsou přijímáni žáci po ukončení povinné školní docházky: 

  • v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, 
  • v základní škole speciální,
  • kteří nezískali základní vzdělání,
  • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou s kombinací s mentálním postižením a nemohou se vzdělávat na jiném typu školy.  

V Praktické škole dvouleté je týdenní časová dotace 32 hodin v obou ročnících. Vyučuje se zde Anglický jazyk, Přírodopis a předmět dle zaměření školy - Základy řemesel a ručních prací, který patří spolu s Přípravou pokrmů do odborných předmětů. Obsahem předmětu Základy řemesel a ručních prací jsou ruční práce a praktický výcvik. Tématicky v sobě zahrnuje zahradnické práce, dílenské práce, ruční práce a individuální praxe žáků. 

ŠVP pro praktickou školu jednoletou je vypracován podle RVP pro praktickou školu jednoletou. Do praktické školy jsou přijímání žáci po ukončení povinné školní docházky:

  • v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, 
  • v základní škole speciální, 
  • kteří nezískali vzdělání ani základy vzdělání,
  • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.   

Týdenní časová dotace v Praktické škole jednoleté je podle nového ŠVP 30 hodin. Nevyučuje se v něm cizí jazyk. Do odborných předmětů patří Práce v domácnosti a předmět dle zaměření školy - Praktické činnosti a základy ručních prací. Obsahem předmětu jsou rukodělné a zahradnické práce. Ve větší míře jsou do všech předmětů zakomponovány terapie.

Informace o příjímacím řízení do praktické školy 2024

PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO