Praktická škola

V rámci praktické školy vzděláváme ve třídách praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté.

Cílem školních vzdělávacích programů pro praktickou školu jednoletou a dvouletou je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, posílení sociální integrace, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností především  v každodenním životě, ale i  v různých profesních oblastech. Je především kladen důraz na individuální potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků. Především se snažíme o vypěstování kladného vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Pro žáky s PAS podle potřeby strukturalizujeme a vizualizujeme čas, v rámci pracovních aktivit pro nácvik algoritmů činností používáme procesní schémata.

V individuální práci se žáky využíváme všech možností systému ucelené rehabilitace, které naše škola nabízí.

Mimo to se zúčastňujeme kroužku keramiky v rámci BCVČ  LESNÁ,  výtvarných dílen s různou tématikou, divadelních představení, školních oslav Dne dětí, Valentýna, školní vánoční besídky, přírodovědných vycházek do blízkého okolí, vernisáží prací našich žáků, relaxace a rehabilitace ve vířivém bazénu.

Již řadu let spolupracujeme s "AGAPO", které zajišťuje pro naše žáky individuální práci v běžném pracovním prostředí prostřednictvím tranzitního programu „Ze školy do práce„. Praxe probíhají na různých pracovištích. Žáky doprovázejí pracovní konzultanti, kteří jsou pro naše žáky oporou v komunikaci s kolegy na pracovišti.

V průběhu roku navštěvujeme plavecký bazén TJ Tesla, žáci se podílejí na organizaci sportovních aktivit pro školu, zúčastňujeme se i víkendových atletických soutěží.

Aktivně provozujeme canisterapii, hiporehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii. Žáci se podílejí na ekoaktivitách školy.

Při všech činnostech klademe důraz na kamarádství, toleranci, samostatnost a chuť pomáhat slabším.

Studium v Praktických školách je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické. Mnozí absolventi našli uplatnění v životě – pracují v chráněných dílnách (Růžový sad) nebo pomáhají ve firmách.

Jednotlivá specifika školní vzdělávací programů praktických škol jsou vymezena takto:

ŠVP pro praktickou školu dvouletou je vypracován podle RVP pro praktickou školu dvouletou. Do praktické školy jsou přijímáni žáci po ukončení povinné školní docházky: 

  • v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, 
  • v základní škole speciální,
  • kteří nezískali základní vzdělání,
  • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou s kombinací s mentálním postižením a nemohou se vzdělávat na jiném typu školy.  

V Praktické škole dvouleté je týdenní časová dotace 32 hodin v obou ročnících. Vyučuje se zde Anglický jazyk, Přírodopis a předmět dle zaměření školy - Základy řemesel a ručních prací, který patří spolu s Přípravou pokrmů do odborných předmětů. Obsahem předmětu Základy řemesel a ručních prací jsou ruční práce a praktický výcvik. Tématicky v sobě zahrnuje zahradnické práce, dílenské práce, ruční práce a individuální praxe žáků. 

ŠVP pro praktickou školu jednoletou je vypracován podle RVP pro praktickou školu jednoletou. Do praktické školy jsou přijímání žáci po ukončení povinné školní docházky:

  • v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, 
  • v základní škole speciální, 
  • kteří nezískali vzdělání ani základy vzdělání,
  • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.   

Týdenní časová dotace v Praktické škole jednoleté je podle nového ŠVP 30 hodin. Nevyučuje se v něm cizí jazyk. Do odborných předmětů patří Práce v domácnosti a předmět dle zaměření školy - Praktické činnosti a základy ručních prací. Obsahem předmětu jsou rukodělné a zahradnické práce. Ve větší míře jsou do všech předmětů zakomponovány terapie.

Kritéria pro přijetí do Praktické školy jednoleté 2023.pdf

Kritéria pro přijetí do Praktické školy dvouleté 2023.pdf

Podmínky pro přijetí do Praktické školy pro školní rok 2022/2023 .pdf

PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO