Průběh návštěvy v SPC

Průběh návštěvy v SPC

 

Objednání na konzultaci / vyšetření

Objednat dítě/žáka na vyšetření může pouze zákonný zástupce, nikoliv škola.

 

Na vyšetření si s sebou přineste:

·         všechny zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení (PPP, SPC – pokud jsou k dispozici)

·         všechny zprávy od odborných lékařů (pokud jsou k dispozici, např. zpráva z neurologie,

·         psychiatrie, očního oddělení, ORL, klinického psychologa, logopedie atd.),

·         školní sešity, žákovskou knížku (jsou-li pro vyšetření relevantní),

·         rozsudek o svěření dítěte do péče, střídavé péče či pěstounské péče (pokud jsou k dispozici)

 

Diagnostika

Hlavní náplň naší práce spočívá v diagnostice vzdělávacích potřeb dětí/žáků a doporučování vhodných vzdělávacích opatření. Podle charakteru potíží dítěte/žáka je možné se objednat na psychologické a speciálně pedagogické vyšetření. Vyšetření probíhají ambulantně v SPC nebo po dohodě v terénu (nejčastěji ve školském zařízení, které dítě/žák navštěvuje). Dítě nejčastěji pracuje v samostatné místnosti, zcela respektujeme, pokud dítě není zralé na oddělení  od zákonného zástupce a s dítětem pracujeme ve společných prostorech.

Psychologické vyšetření:

Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti dítěte/žáka, zejména aktuální intelektovou úroveň, úroveň koncentrace pozornosti a další. Doba trvání samotného vyšetření je závislá na schopnosti spolupráce klienta. Vyšetření obvykle trvá 60 – 120 minut.

Speciálně pedagogické vyšetření:

Hlavním účelem speciálně pedagogického vyšetření je posouzení úrovně schopností a dovedností potřebných pro zvládání školních dovedností. Následně jsou výsledky zohledněny v doporučení pro vzdělávání dítěte/žáka. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte/žáka, případně konzultace s pedagogy. Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat. Vyšetření obvykle trvá 60 – 120 minut.

 

Poradenství

Konzultace s pedagogy: 

Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá ambulantně v SPC nebo v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání dítěte/žáka, jež jsou nezbytná pro jejich úspěšné školní vzdělávání.

Konzultace s rodiči:

Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především stávající i plánovaný průběh vzdělávání dítěte/žáka, komunikační a sociální dovednosti dítěte/žáka, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte/žáka a práce se zájmy a motivací.

 

Proces předání Zprávy a Doporučení:

  • Výsledky vyšetření jsou konzultovány se zákonným zástupcem hned po vyšetření nebo v průběhu vyšetření. Zároveň může být doporučeno další vyšetření nebo konzultace u dalších odborných lékařů.
  • Zákonný zástupce obdrží Zprávu z vyšetření, případně Doporučení pro vzdělávání.
    Forma převzetí je možná osobně po telefonickém vyzvání nebo poštou (dle domluvy). 
  • Pokud zákonný zástupce se závěry Zprávy nebo Doporučení nesouhlasí, je vhodné problém znovu konzultovat v SPC nebo v krajním případě i požádání o Revizi.