Barvičova MŠS

Mateřská škola speciální Barvičova (odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvková organizace) se nachází v klidné části města Brna, v Masarykově čtvrti.

Mateřskou školu navštěvují děti se zdravotním postižením, zejména děti s autismem, s mentálním postižením, s více vadami.

V domě rodinného typu jsou zřízeny 3 třídy mateřské školy speciální. Třídy jsou vybaveny speciálními hračkami a kompenzačními pomůckami, které pomáhají rozvíjet smyslové vnímání, manuální a pohybové dovednosti a hudební cítění.

Jedna třída „Koťátka“, se nachází v 1. patře, spolu s relaxační místností, která je vybavená vibrační podložkou, relaxační kolébkou a dalšími senzomotorickými pomůckami. Další 2 třídy „Rybičky“ a „Berušky“ jsou umístěny v přízemí, stejně tak jako šatny pro děti, školní jídelna a kuchyně.

Pro pohybové a hudební činnosti je určena herna v suterénu budovy, kde se nachází klavír, tělocvičné nářadí - lavičky, žebřiny, žíněnky a pomůcky pro pohybový rozvoj dětí.

V každé třídě pracují dvě učitelky a asistent pedagoga, třídy mají kapacitu 6 dětí.

V mateřské škole speciální pracuje speciální pedagog logoped.

Děti mají pravidelnou individuální a skupinovou logopedickou péči. Pro děti s opožděným vývojem řeči je v mateřské škole využívána alternativní a augmentativní komunikace – zejména „Znak do řeči“ a obrázkový komunikační systém (s využitím komunikačních knih a zážitkových deníků).

V mateřské škole se zaměřujeme na maximální rozvoj dovedností a návyků dětí, na vybudování jejich pracovního a herního režimu.

Každé dítě má vypracovaný individuální Plán osobního rozvoje vycházející z úrovně jeho schopností.

Organizace výuky v mateřské škole speciální vychází ze školního vzdělávacího programu „Dotýkej se, ať pochopíš“ a je rozšiřována o doplňující výukové metody.

Využíváme alternativní metody canisterapie, prvky muzikoterapie, bazální stimulace, multisenzorické stimulace (míčkování).

Mateřská škola pořádá pro děti různé kulturní akce a výlety v průběhu celého školního roku.

Zástupce ředitele pro MŠ kontakt  -   Bc. Eva Kuklová

Video z canisterapie si může pustit zde.

Nadšení a radost z hudby je patrné na videu z muzikoterapie - video zde.

Pro rozvoj komunikačních dovedností a schopností žáci využívají i znak do řeči - video zde.