Barvičova MŠS

V mateřské škole speciální Barvičova se nacházejí 2 třídy mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Dotýkej se, ať pochopíš“, vycházejícího ze specifických potřeb dětí.

Třídy mateřské školy mají kapacitu 10 dětí a jsou pojmenovány Rybičky a Berušky. Třída Rybiček je určena především pro mladší děti. Třída Berušky pak pro děti předškolního věku, které čeká nástup povinné školní docházky. V této třídě je kladen velký důraz na přípravu pro úspěšný vstup do školy. Předškolní příprava se realizuje především v dopoledních blocích. V každé třídě fungují dva kvalifikovaní pedagogové a asistent pedagoga.

V přízemí budovy školy se nacházejí třídy mateřské školy speciální, školní jídelna, hygienická zařízení a kuchyň. Ke třídám těsně přiléhají šatny, kde má každé dítě vymezený svůj prostor označený značkou.

Pro pohybové a hudební činnosti je určena herna v suterénu budovy, kde se nachází klavír, tělocvičné nářadí - lavičky, žebřiny, trampolína, žíněnky, a pomůcky pro pohybový rozvoj dětí - gymbally, psychomotorický padák, látkový tunel.

Třídy spolu aktivně spolupracují a výchovně vzdělávací proces se v některých případech prolíná - skupinová logopedická terapie, návštěvy kulturních akcí, výlety, příprava besídek a další mimořádné akce školy. V obou třídách jsou uplatňovány stejné metody a formy práce - strukturované učení, skupinové a individuální činnosti, logopedická intervence.

Snažíme se o podporu rozvoje celé osobnosti dítěte v co nejvyšší míře. To zahrnuje například nácvik sociálních dovedností, podporu komunikace s využitím komunikačních sešitů, tvorbou zážitkových sešitů a komunikaci pomocí „Znaku do řeči“. Ve škole probíhá pravidelná individuální a skupinová logopedická péče.

 

Zároveň se snažíme, o zprostředkování kontaktu handicapovaných dětí s okolním světem prostřednictvím návštěvy divadel a jiných kulturních akcí.

Během roku pro děti pořádáme programy související s aktuálním děním a tradicemi jako je například Halloween, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Masopustní karneval, oslava Dne matek, Den dětí a „spinkání předškoláků“.

 Zástupce ředitele pro MŠ kontakt  -   Bc. Eva Kuklová