Školní družina Ibsenova

Školní družina je součástí Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvková organizace.

Činnost ŠD je řízena pracovními plány, které vychází ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

Plán je koncipován do několika bloků úzce navazujících na práci s třídním učitelem. Tematické okruhy pro žáky vzdělávající se dle druhého dílu ŠVP jsou vybírány pouze ty, které v rámci svých možností a schopností s pomocí druhé osoby zvládnou.

Pro svoji činnost ŠD využívá nejen čtyři kmenové učebny v budově školy, nýbrž i PC učebnu, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu. K pohybovým aktivitám tělocvičnu a školní zahradu, k relaxaci snoezelen.

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými pracovníky, kteří se vzájemně doplňují ve svých specializacích

- práce s počítačem

- výtvarná činnost

- práce s keramickou hlínou

- rukodělná činnost netradičními technikami

Žáci si upevňují návyky stolování, osobní hygieny, sebeobsluhy. Jsou vedeni k sebedůvěře, sebeuvědomění, zvládání afektivního chování se sebepoškozováním, agresivnímu chování vůči okolí. Činnosti jsou zaměřeny na procvičování jemné a hrubé motoriky, upevňování paměti (společenské a didaktické hry).

Pravidelně se účastníme akcí organizovaných školou

- vánoční besídka

- tvorba keramických výrobků k prezentaci školy na keramických jarmarcích

- výtvarných soutěží