Projekt - Inovace a ověřování ŠVP Pilotní školy

INOVACE A OVĚŘOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PILOTNÍ ŠKOLY

Pedagogové školy v současné době vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle tradičních postupů a metod. Vzhledem k tomu, že škola je jednou z několika vybraných škol pro pilotní ověřování ŠVP pro ZŠ speciální I a II, je důležité pro realizaci nových moderních metod a forem práce s těmito žáky vzdělat všechny pedagogy nejenom v odborných, ale i sociálních dovednostech a to tak, že získají skutečnou kompetenci k uvedeným aktivitám. Důležitost cílové skupiny je v tom, že nositeli změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou pedagogičtí pracovníci, kteří nové metody a formy vzdělávání těchto žáků budou v praxi aplikovat.

Projekt realizujeme bez partnera, protože je zaměřen na cílovou skupinu žáků a pedagogů pouze v naší - pilotní škole. Inovativnost projektu je v zavádění nových a moderních metod práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po ukončení projektu pedagogové získají a budou trvale v práci s žáky používat nové odborné kompetence za využití sociálních dovedností. Východiskem pro potřebnost projektové podpory je ověřování a implementace školního vzdělávacího programu, který bude v uvedeném období škola pilotně ověřovat v rámci ČR pod odbornou gescí VÚP Praha.

Klíčové aktivity, které budou v rámci projektu probíhat:

  • Odborné semináře pro vzdělávání žáků novými formami a metodami práce
  • Komunikační semináře a semináře sociálních dovedností pro lepší komunikaci při vzdělávání žáků novými formami a metodami práce

V Brně 1.4. 2009
PaedDr. Petr Hanák, Ph. D.