Barvičova ZŠS a ZŠ

Na pracovišti Barvičova jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením v rozsahu 1. - 5. ročníku povinné školní docházky. Základní školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávající se jednak dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu „Barevná škola“ a také dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální díl I., díl II. V případě potřeby je žák vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z daného školního vzdělávacího programu. V letošním školním roce je v provozu jedna třída. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga. Žákům je poskytována pravidelná logopedická péče, kterou zabezpečuje školní speciální pedagog.

Během roku s žáky navštěvujeme mnoho kulturních a mimoškolních akcí. Pravidelně navštěvujeme keramiku v DDM Helceletova, divadlo Radost, environmentální středisko Lipka, Mahenovu knihovnu, v rámci preventivních programů navštěvujeme hasiče, dopravní hřiště atd.

Vedoucí pracovnice ZŠ Barvičova Bc. Eva Kuklová tel. 543 241 378