SPC

„Mimo společnost nedochází k utváření člověka jako lidské osobnosti.“ Václav Příhoda

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno, příspěvkové organizaci, sídlí v budově školy. Již od roku 1994 poskytuje dětem, mládeži a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, domovům pro osoby se zdravotním postižením i veřejnosti následující bezplatné služby:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • speciálně pedagogické poradenství
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství
 • poradenství a konzultace v rodinách, školách, školských zařízeních i v ústavech sociální péče
 • pomoc při integraci do mateřských a základních škol běžného typu
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • zapůjčování pomůcek a odborné literatury
 • sociálně právní pomoc

S klienty SPC pracuje psycholog, dva speciální pedagogové, speciální pedagog - logoped a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky - s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími.

Klientelu SPC tvoří převážně:

 • děti ze základní školy praktické i speciální, z přípravných ročníků, z rehabilitačních tříd
 • děti integrované do běžných typů ZŠ
 • rodiny handicapovaných dětí
 • děti předškolního a školního věku s mentálním postižením či s více vadami, které nenavštěvují žádné školské zařízení
 • mládež a dospělí s mentálním postižením či s více vadami do 26 let

V současné době jsou v péči SPC převážně klienti  z okresů Brno – město, Brno – venkov, Znojmo, Vyškov a Břeclav. Věkové rozpětí klientů je různé - pohybuje se od nejútlejšího věku až po klienty ukončující povinnou školní docházku, v případě potřeby až do dospělosti.

Péče o klienty probíhá ambulantně nebo v terénu.

Ambulatní formy péče:

 • jednorázová: většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Provádíme vyšetření psychologické, speciálně pedagogické, logopedické, po kterém následuje doporučení a případné opatření
 • opakovaná: provádíme kontrolní vyšetření, například u integrovaných žáků v běžných typech škol
 • pravidelná: dítě dojíždí do SPC jedenkrát za týden, 14 dní, měsíc (podle potřeby), přičemž návštěvy SPC je možné střídat s našimi výjezdy za klientem

Každé dítě, se kterým se pracuje dlouhodobě, se stává klientem našeho centra, je komplexně vyšetřeno a pracuje se s ním podle doporučení jednotlivých kompetentních pracovníků.

Terénní formy péče:

 • výjezdy do škol a školních zařízení

Zde provádíme speciálně pedagogické, logopedické a psychologické vyšetření. Spolupodílíme se na zpracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Doporučujeme také odbornou literaturu, zajišťujeme besedy a přednášky, výjezdy do rodin. Vycházíme z pocitu jistoty a zázemí dítěte, které mu dává znalost rodinného prostředí. Pracujeme dle předem zpracovaného plánu, v případě potřeby zprostředkujeme pomoc dalšího odborníka. Půjčujeme některé pomůcky a odbornou literaturu.

Kontakt: pevná linka - 548 220 231