Kyjevská MŠS

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK – Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází 4 třídy mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vycházejícího ze specifických potřeb dětí  "Dotýkej se, ať pochopíš". Výuka probíhá individuální i skupinovou formou. Samozřejmostí je respektování individálních potřeb našich dětí speciálním pedagogem. 

Pracujeme ve třídách věkově smíšených, vytváříme malé skupinky dětí zaměřené na dotekovou terapii, hudební, komunikační, rozumové, pracovní a výtvarné činnosti. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Součástí ucelené rehabilitace jsou podpůrné terapie - canisterapie, muzikoterapie, míčkování, baby masáže, pobyt v senzomotorické místnosti. Pro podporu rozvoje řeči využíváme metody AAK (augmentativní a allternativní komunikace). Samozřejmostí je spolupráce s dětskými sestrami a fyzioterapeuty. 

Mateřská škola pro děti pořádá různé akce a výlety v průběhu celého školního roku. Mezi ty pravidelné patří Mikulášská nadílka a Vánoční besídka, Tříkrálové koledování, karneval, Den plný kouzel a sportovní dopoledne u přáležitosti Dne dětí. Každý rok jezdíme do obory Holedná a organizujeme výlet vlakem. Soubor DOMINO k nám přijíždí několikrát do roka zahrát interaktivní divadelní představení.

Vedoucí pracovnice: Mgr. Květoslava Jurmanová