Mateřská škola speciální

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK – Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází 4 třídy mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vycházejícího ze specifických potřeb dětí  "Dotýkej se, ať pochopíš". Výuka probíhá individuální i skupinovou formou. Samozřejmostí je respektování individálních potřeb našich dětí speciálním pedagogem. 

V budově LILA Domova pro postižené děti Otnice je 1 třída mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti s mentálním nebo souběžným postižením více vadami. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v malých skupinkách nebo individuální formou. Součástí vzdělávání v mateřské škole je systém ucelené rehabilitace, který zahrnuje podpůrné terapie - muzikoterapii, míčkování, baby masáže, hydroterapii, pobyt v senzomotorické místnosti.